GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webové stránky:

www.doucovani-prerov.cz, (dále jen „webová stránka“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

ing. Michal melo – doučování přerov, ič: 07217439

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Ing. Michal Melo – DOUČOVÁNÍ PŘEROV, Bohuslava Němce 2755/10, 750 02 Přerov
Tel.: 607 864 088
E-mail:  info@doucovani-prerov.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předpisy pro nakládání s osobními údaji

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

1.2. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Získávání osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány zejména při vyplnění kontaktního formuláře, případně při kontaktování naší společnosti skrze námi zveřejněné telefonní číslo, emailovou adresu či naši stránku na facebooku. Osobní údaje získáváme od našich klientů a externích lektorů (dále jen „osoby“)

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme získané osobní údaje

 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez výslovného souhlasu dané osoby shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
 • Pokud je uveden souhlas se zpracováním osobních údajů přes naši webovou stránku, můžeme poskytnuté osobní údaje zadané při vyplnění kontaktního formuláře či objednávky zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení přímého marketingu, případně za dalšími účely.

Použít osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě souhlasu dané osoby.

2.3. Po jak dlouhou dobu jsou údaje využívány

 • Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
 • Pokud je udělen výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen, nebo po maximální dobu 5 let.

2.4. S kým osobní údaje sdílíme?

 • Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují naši smluvní lektoři a externí subjekty, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. vedení účetnictví apod.) a orgány státní moci. Těmto všem subjektům vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování společnosti samotné, včetně plnění jejich povinností.

Jde zejména o tyto činnosti:

 • za účelem poskytování našich služeb mohou být osobní údaje předány externímu lektorovi, který poskytne objednané služby naším jménem,
 • pokud je to nezbytné pro vyšetřování protiprávní činnosti nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti,
 • za účelem vedení účetnictví a s tím spojených podpůrných aktivit předáváme údaje vstupující do našeho obchodního vztahu externí účetní.
 1. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme osobní údaje jen na základě výslovného souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Osoby, které poskytly osobní údaje, mají právo požádat o informaci, zda provádíme zpracování jejich osobních údajů. Pokud jejich údaje zpracováváme, májí právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na žádost poskytneme kopii zpracovávaných údajů.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou osobní údaje osob nepřesné nebo neúplné, mají právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Osoby mají právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme tyto osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz

V případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • byl odvolán souhlas se zpracováním;
 • byly vzneseny námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

mají osoby právo požadovat, abychom jejich osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni žádosti vyhovět.

4.1. Správa a zpracování osobních údajů

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a nařízení EU o GDPR. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

Písemná podoba

Osobní údaje klientů jsou obsaženy zejména na formulářích, které jsou uschovávány v uzamykatelném místě v uzamykatelných prostorách společnosti, ke kterým má přístup pouze vymezený okruh pověřených osob.

Správce je povinen učinit vše pro to, aby byly shromažďovány pouze aktuální dokumenty a záznamy obsahující aktuální údaje o klientovi. Z tohoto důvodu jsou dokumenty průběžně aktualizovány.

Pokud je odvolán souhlas osoby se zpracováním osobních údajů konkrétního klienta, je nutno listiny obsahující osobní údaje skartovat, nejde-li o listiny, které je nutno podle zvláštních předpisů dále archivovat.

Elektronická podoba

V informačním systému správce jsou evidovány získané osobní údaje a další informace důležité pro potřeby jejich dalšího zpracování.

Údaje v této podobě jsou zpracovávány prostřednictvím webové stránky, účetního programu a kancelářských nástrojů společnosti Microsoft.

Osobní údaje v elektronické podobě na přenosných digitálních záznamových médiích musí být uloženy stejným způsobem jako písemnosti dle těchto zásad.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 01.01.2019.

Menu